Ref: 5182-Cruzeiro Seixas

Novembro 4, 2019 Paleta

Autor/Author: Cruzeiro Seixas

Obra/Work: Guache s/Papel

Ano/Year: 1965

Medida/Dimension: 15x20cm