Ref: 5432-Cruzeiro Seixas

November 23, 2021 Paleta

Autor/Author: Cruzeiro Seixas

Obra/Work: Guache s/Papel

Ano/Year: 1979

Medida/Dimension: 32x25cm